درباره دبیت پی


دبیت پی یک درگاه پرداخت شخصی بوده که با هدف سهولت و اختصاصی بودن درگاه پرداخت طراحی شده است.

مجموعه دبیت پی در تلاش است کلیه کسب وکارهایی که نیازمند درگاه پرداخت می باشند را شناسا یی کرده و نسبت به نیاز آنها اقدام به طراحی سرویس مورد نظر کنند.

سرویس درگاه پرداخت تک ستاره دبیت پی به عنوان اولین سرویس کاربردی دبیت پی در سال 97رونمایی شد که این سرویس نسبت به جامعه هدف مشخصی طراحی شده است و این سرویس کاملا داخل ایران مدیریت می گردد. از این سرویس می توان برای انتقال وجه بین اشخاص، مدیران شرکت ،نمایندگان بیمه ،فریلنسرها ، مدیران ساختمان ،صاحبان فروشگاه های آنلاین و... استفاده نمود

شما با ایجاد یک حساب کاربری در دبیت پی و داشتي یک صفحَ پرداخت شخصی با آدرش هٌحصر بَ فرد هی تواًیذ برای هشتریاًتاى یک لیٌک ارسال ًواییذ تا هشتری با کلیک بر روی آى بَ صفحَ فروشگاٍ شوا ُذایت شود و بعذ از پرداخت وجَ بَ حساب شوا پیاهک واریس بَ هشتری ارسال هی شود. لیٌک پرداخت شخصی شوا هتشکل از یک قسوت ثابت و یک قسوت دلخواٍ کَ هی تواًذ ًام یا شوارٍ تلفي ُوراٍ شوا باشذ تشکیل هی شود بَ طور هثال:
debitpay.ir/VPG/yousef
که این لینک در حکم شماره حساب شما لوده و می توانید با ارسال این لینک به مشتریان خود مبالغ خود را دریافت نماییدو