تعرفه

با توجه به این که روند کاری دبیت پی بر پایه کارمزد بر تراکنش است کارمزد سرویس های فعلی دبیت پی به قرار زیر می باشد.

نوع سرویسنوع کارمزدمقدار کارمزدتوضیحات
درگاه پرداخت تک ستارهمبلغ ثابت5000ریالاین مبلغ از واریز کننده وجه کسر خواهد شد

لازم به ذکر است که صاحبان کسب وکار نسبت به فعالیتی که انجام می دهند می توانند با دبیت پی دررابطه با نوع کارمزد و مقدار کارمزد مذاکره کنند.

کارمزد ها از واریز کننده وجه کسر می شود در حقیقت انجام تراکنش در دبیت پی همانند انتقال وجه می
باشد